POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA 

PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW
KONTRAHENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTA
Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych pracowników oraz współpracowników Kontrahenta Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656330, posiadająca kapitał zakładowy 30.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272808872, REGON: 366204549 (dalej: Underground Media), które są jej przekazywane przez tego Kontrahenta w ramach relacji biznesowych, w szczególności na potrzeby umożliwienia kontaktów służbowych związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Underground Media.
Z chwilą otrzymania danych osobowych pracowników lub współpracowników zaangażowanych lub odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie Kontrahenta (dalej: „dane osobowe”), ich administratorem staje się Underground Media (dalej: „Administrator”). 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania: 
a) kontakt w sprawach związanych z wykonaniem umowy;
b) cele administracyjne, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem usług lub innych zobowiązań przez Kontrahenta na podstawie umowy;
c) cele dowodowe związane z wykonaniem umowy;
d) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 
W celach wskazanych w pkt. 1 Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: 
a) imię i nazwisko; 
b) stanowisko, miejsce pracy;
c) numer telefonu, adres e-mail, numer faksu (służbowe).
3. Odbiorcy danych osobowych 
Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz jego zleceniobiorcy/ wykonawcy/ dostawcy, którym w drodze odrębnych umów powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych świadczeń – dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem, w której realizację zaangażowane były osoby, których dane osobowe dotyczą. W sytuacjach gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z ww. umową.
5. Zasady gromadzenia danych osobowych
Dane osobowe są pozyskiwane od Kontrahenta lub pracownika/ współpracownika Kontrahenta. Dane osobowe mogą być pozyskiwane także bezpośrednio od osoby, której one dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy Kontrahentem a Administratorem. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z pracownikiem lub współpracownikiem Kontrahenta. 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
a) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje: 
- prawo żądania dostępu do danych osobowych;
- prawo żądania sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo żądania przenoszenia danych osobowych.
b) Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Underground Media Sp. z o.o., ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres: biuro@ugmedia.pl.
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
c) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
7. Transfer danych osobowych do państw trzecich (państw spoza EOG) i inne
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

Kontakt


Adres:

Ul. Radwańska 26
90-541 Łódź
Mobirise free creator - Click now